Maximale transitievergoeding vanaf januari €77.000

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de maximale transitievergoeding 77.000 euro.

Jaarlijks wordt de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV). De ontwikkeling van de contractlonen wordt volgens de MEV geraamd op 1,6%. Momenteel is het bedrag € 76.000,–, na verhoging met 1,6% resulteert dit in een bedrag van € 77.216,–. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. Daarom wordt met ingang van 1 januari 2017 het bedrag van € 76.000,– gewijzigd in € 77.000,–.

Over de transitievergoeding
De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. De transitievergoeding kost vaak minder dan de ontslagvergoeding via de huidige kantonrechtersformule, maar is eerder en vaker verschuldigd. Daarom kan de transitievergoeding meewegen wanneer de werkgever twijfelt of hij een dienstverband wel of niet wil beëindigen. Omdat de transitievergoeding relatief nieuw is, rijzen er regelmatig vragen op. Wij selecteerden een aantal veelgestelde vragen met antwoorden:

 • Mag je kosten re-integratie aftrekken van transitievergoeding?
  Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: mag een werkgever de kosten van re-integratie aftrekken van de transitievergoeding bij ontslag van een langdurige zieke werknemer?Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig ziek is geweest. Tijdens de behandeling van de wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer is op deze situatie expliciet ingegaan. De vraag of na twee jaar ziekte al dan niet een transitievergoeding betaald zou moeten worden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, is als volgt beantwoord: ‘Gelet op het doel van de transitievergoeding dat tweeledig is (compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk) bestaat geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers (met een IVA-uitkering) en andere werknemers.’

  Niet in mindering
  Dit houdt in dat de werkgever – ook na twee jaar (volledige) arbeidsongeschiktheid – een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt. In de Eerste en Tweede Kamer is ook aan de orde gekomen dat de kosten van re-integratieverplichtingen en kosten van loondoorbetaling bij ziekte niét op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht.

 • Recht op transitievergoeding bij pensioen?
  Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: ‘Hebben werknemers die met pensioen gaan ook recht op een transitievergoeding?’Werknemers die met pensioen zijn of gaan, hebben géén aanspraak op de transitievergoeding. In artikel 7:673 BW is geregeld dat werknemers die 24 maanden of langer bij een werkgever hebben gewerkt aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever is geëindigd. In lid 7 worden drie uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. Eén van die uitzonderingen is het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met – of na het bereiken – van de aow- of andere pensioengerechtigde leeftijd.

  Meer over de transitievergoeding
  Een andere vraag is of het mogelijk is de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer. In de wetsgeschiedenis staat het antwoord niet. Deze vraag is bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid niet aan de orde gekomen. Kijkend naar de inhoud van het wetsartikel lijkt het er niet op dat het mogelijk is om de transitievergoeding in het salaris te verdisconteren.

 • Transitievergoeding bij 2-jarig dienstverband of langer?
  Moet de transitievergoeding altijd worden betaald bij een dienstverband dat 2 jaar of langer heeft geduurd?De transitievergoeding hoeft niet te worden betaald als de werknemer zijn dienstverband vrijwillig opzegt. Maar ook als sprake is van onvrijwillig ontslag, kan de transitievergoeding toch niet verschuldigd zijn.

  De wet bepaalt dat de transitievergoeding niet verschuldigd is als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Maar dit geldt niet altijd. In de wet staat namelijk ook: ‘de rechter mag de transitievergoeding toch geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen als het niet toekennen ervan gezien de specifieke omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de werknemer al heel lang bij de werkgever in dienst is of als hij tot zijn misstap altijd prima heeft gefunctioneerd. Ook als weliswaar sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, maar de werkgever zelf ook niet helemaal vrijuit gaat, kan gehele of gedeeltelijke toekenning van de transitievergoeding aan de werknemer redelijk zijn.

  De rechter die over het ontbindingsverzoekschrift oordeelt, mag daarbij ook zijn oordeel geven over de vraag of wel of geen transitievergoeding verschuldigd is vanwege al dan niet ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Als de werkgever dus vindt dat sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag, dan is het aan te raden dat hij de rechter verzoekt om te bepalen dat hij geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen.

(Bron: XpertHR, 17nov16)